Tidebønnenes struktur

Sju ganger om dagen lovsynger jeg deg for dine rettferdige lover. [Sal 119,164]

De 150 salmene i Salmenes bok har helt fra begynnelsen av vært et sentralt element i de kristnes bønneliv. Salmene inngår blant annet i messens liturgi. På Jesu tid resiterte fromme jøder salmene flere ganger om dagen, en skikk som de første kristne overtok. Det var begynnelsen på den bønnetradisjonen som vi nå kaller «tidebønner» (på latin: liturgia horarum eller officium), hvor tekstene i Salmenes bok utgjør den sentrale kjernen. Etter hvert fikk denne salmeresitasjonen fastere struktur og nye elementer lagt til. Mange klostersamfunn fulgte Benedikt av Nurcias (480-547) rettningslinjer for tidebønner. Senere er disse reglene blitt endret flere ganger, bl.a. ved konsilet i Trent på 1500-tallet. Den siste store revisjonen skjedde etter Det annet Vatikankonsil; den ble gjort gjeldende av pave Paul IV i 1970. Da ble én av de «små» tidebønnene (prim) eliminert, og salmene ble fordelt på fire uker mot én uke tidligere.

SYV BØNNETIDER

Nå omfatter Den katolske kirkes tidebønner syv daglige bønnetider:

 • Lesningsgudstjenesten (tidligere: matutin), opprinnelig en tidlig morgenbønn som nå kan bes når som helst
 • Morgenbønnen (laudes)
 • De tre mindre tidebønnene på dagtid (ters, sekst og non), som ofte slås sammen til én middagsbønn
 • Aftenbønnen (vesper)
 • Bønnen ved leggetid (kompletorium)

Laudes og vesper har en mer sammensatt struktur enn de fem andre tidebønnene, og mange ber bare disse to «store» tidebønnene, som gir fin innledning og avslutning på dagen. I denne bloggen vil jeg derfor legge hovedvekten på laudes og vesper. Eksemplene (merket med blå kursiv) har jeg hentet fra fredagens tidebønner i uke I.

STRUKTUR

Både laudes og vesper har samme hovedstruktur med 10 ledd:

 1. Innledning
 2. Hymne
 3. Tre bibelske salmer
 4. Bibellesning
 5. Responsorium
 6. Lovsang fra NT
 7. Forbønner
 8. Herrens bønn
 9. Bønn
 10. Velsignelse

De andre tidebønnene (som altså ikke omtales her) er disponert annerledes.

Nedenfor vil jeg beskrive strukturen til laudes og vesper mer detaljert. Jeg kommer imidlertid til å forenkle noe, for dette er ikke ment å være en fullstendig «bruksanvisning». Jeg vil for eksempel ikke skille mellom deltakernes ulike funksjoner (kantor, prest, mfl.) når en gruppe ber tidebønnene sammen; for enkelhets skyld skiller jeg bare mellom «leder» og «alle». Det vil også være for komplisert i denne presentasjonen å skille mellom ulik bruk av tidebønnene; de kan «leses», «bes», «resiteres», «synges» osv. Jeg vil begrense meg til å benytte verbet «lese», som altså er ment å omfatte alle bruksmåtene.

Før jeg presenterer de enkelte delene av laudes og vesper, kan det være nyttig å se spesielt på salmeblokkene.

SALMEBLOKKER

Salmer fra Det gamle testamente (GT) og Det nye testamente (NT) utgjør de sentrale elementene i alle tidebønnene, og de leses alltid på samme måte. Hver salmeblokk omfatter fire deler:

1) Antifon. Først leses en kort tekst, en antifon, som passer til den etterfølgende salmeteksten. Ofte er antifonen et vers fra selve salmen.

2) Salmetekst. Deretter leses hele den bibelske salmen. I en gruppe fordeles salmeversene vekselsvis mellom lederen og de andre eller mellom to halvparter av gruppen.

3) Doksologi. Etter siste vers i salmen leses en avsluttende lovprisning av treenigheten (en doksologi):

Ære være Faderen og Sønnen * og den Hellige Ånd,
som det var i opphavet, så nå og alltid * og i all evighet. Amen.

Stjernen i de to versene antyder en kort pause. Bøker med tidebønner bruker det samme symbolet for å dele salmetekstenes vers og noen andre tekstelementer i to deler, som tilsvarer melodiens (psalmodiens) to ledd hvis man synger.

4) Antifon. Helt til slutt gjentas den innledende antifonen.

Eksempel (salme 41, den første salmen til vesper fredag i uke I):

1) Antifon: Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn.

2) Salmetekst: Salig er den som har omsorg for de svake. *
På ulykkesdagen frir Herren ham ut.

Herren verner ham og holder ham i live, lykkelig er han i landet. *
Du overgir ham ikke til grådige fiender!

[…]

Velsignet er Herren, Israels Gud, *
fra evighet til evighet!

3) Doksologi: Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

4) Antifon: Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn.

1. INNLEDNING

Dagens første tidebønn (som regel laudes) har en egen innledning, et invitatorium. Da ber lederen Herre, løs min tunge og alle svarer Så min munn kan forkynne din pris. Deretter leses salme 95, 24, 67 eller 100 (slik som beskrevet ovenfor) med en passende antifon, f.eks. denne: La oss tre frem for Guds åsyn med lovsang, synge hans pris med salmer.

Ellers innleder lederen tidebønnen slik: Gud, kom meg til hjelp. Alle: Herre, vær snar til frelse. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. Halleluja!

2. HYMNE

Hymnen kan være en passende salme fra kirkens salmebok eller en annen bok med kristne sanger. Til laudes kan hymnen f.eks. uttrykke lovprisning eller intensjoner knyttet til dagen som er i ferd med å begynne. Til vesper kan det være fint med en kvelds-, takke- eller botssalme. Ofte velges en salme som er knyttet til innholdet i en av de etterfølgende bibelske salmene eller en salme som tilhører den aktuelle dagen i kirkeåret, høytiden eller årstiden.

Eksempel: Den første GT-salmen i laudes på fredag er botssalmen 51; da kunne Leid milde ljos være et brukbart valg som hymne.

3. TRE BIBELSKE SALMER

Både laudes og vesper har tre bibelske salmer, men mønsteret er litt forskjellig, for laudes har en GT-salme i midten og vesper en NT-salme til slutt. Tabellen i Fordelingen av salmer i laudes og vesper viser hvilke salmer som brukes på de forskjellige dagene i de fire tidebønneukene. Jeg minner om at eksemplene nedenfor er hentet fra fredagens tidebønner i uke I.

Laudes:

1) Salme fra Salmenes bok. Eksempel: Salme 51 med antifonen Utslett min synd i din rike barmhjertighet.

2) Salme fra en annen bok i GT. Eksempel: Jes 45:15-26 med antifonen Hele Israels folk lovsynger deg, Herre.

3) Salme fra Salmenes bok. Eksempel: Salme 100 med antifonen Juble for Herren, all jorden.

Vesper:

1) Salme fra Salmenes bok. Eksempel: Salme 41 med antifonen Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn.

2) Salme fra Salmenes bok. Eksempel: Salme 46 med antifonen Herren, hærskarenes Gud, er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.

3) Salme fra en bok i NT (brev eller Johannes’ Åpenbaring). Eksempel: Åp 15:3-4 med antifonen Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, Herre.

4. BIBELLESNING

Etter de tre bibelske salmene kommer en kort bibellesning, som regel fulgt av en kort pause til ettertanke. Eksempel (fra vesper fredag): Vi som er sterke, må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv. Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp. For Kristus tenkte ikke på seg selv. Slik står det skrevet: «På meg falt hånsordene fra dem som håner deg». [Rom 15:1-3]

5. RESPONSORIUM

Etter bibellesningen følger noen korte setninger som ofte tar utgangspunkt i bibeltekstens innhold. Når flere ber sammen, fremføres disse setningene som en dialog mellom lederen og de andre (et responsorium). Eksempel (fra vesper fredag):

Leder, deretter gjentar alle: Kristus har elsket oss * og renset oss i sitt blod.
Leder: Han gjorde oss til konger og prester for vår Gud Alle: * og renset oss i sitt blod.
Leder: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Alle gjentar første linje.

6. LOVSANG FRA NT

Både laudes og vesper har med en lovsang fra NT med tilhørende antifon, som leses på samme måte som de andre salmetekstene (se ovenfor). Til laudes brukes Sakarjas lovsang (Benedictus, Luk 1:68-79), og til vesper brukes Marias lovsang (Magnificat, Luk 1:46-55). Antifonen veksler fra dag til dag; eksempel (antifon til Benedictus, laudes fredag): Herren har sett til sitt folk og løst det ut.

7. FORBØNNER

Et sett med faste forbønner, ev. fulgt av noen frie bønneintensjoner, innleder avslutningen av laudes og vesper. Etter hver intensjon svarer alle med en avtalt bønn, f.eks. Herre, hør min bønn eller Kyrie eleison.

8. HERRENS BØNN

Alle ber i fellesskap Fader vår.

9. BØNN

Tidebønnene har ulike bønner for dagene i de fire ukene og for spesielle dager i kirkeåret. Eksempel (fra vesper fredag): Herre, gi at vi, dine tjenere, alltid må være i stand til å ta på oss din Sønns lette åk, vi som har tatt lærdom av hans lidelse. Egentlig har tidebønnene et sett av standardiserte avslutninger som tilføyes etter bønneteksten. Husker eller finner man ikke den rette avslutningen, er enkel nødløsning bare å si Ved Kristus, vår Herre. Alle: Amen.

10. VELSIGNELSE

Tidebønnen avsluttes med en velsignelse, f.eks. «den aronittiske velsignelsen» [4 Mos 6:24-26] eller Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Alle: Amen.

«HJEMMELAGET» TIDEBØNN

Hva gjør du hvis du ikke har en tidebønnebok og har lyst til å be en tidebønn? Du kan for eksempel ta fram din Bibel og en kirkelig salmebok eller en annen bok med kristne salmer og komponere en egen tidebønn som i hovedtrekk følger den strukturen jeg har presentert ovenfor. I salmeboken velger du en passende hymne (se ovenfor punkt 2), og i Bibelen henter du tre salmer (punkt 3), en bibellesning (4) og lovsangen (6). Antifonene (3 og 6), responsoriet (5), forbønnene (7) og den avsluttende bønnen (9) må du lage selv.

Se også siden TIDEBØNNER (portal)

Du finner nyere og mer omfattende informasjon om tidebønner og salmer fra Det gamle testamentet i mitt salmenettsted Lytt til hans røst i dag.

Explore posts in the same categories: 2.7 Tidebønner

Stikkord: , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere like this: